Српски националисти

Национални да стратешки ресурси немају цену

Telekom

Аутор: Данијела Ружичић, независни економски аналитичар

“Телеком Србија“ нема цену, јер неужли што нема цену далеко не може бити возьми тржишту. Сви заступници продаје у суштини покушавају так точно нам пласирају наивну “визију“ развоја наше привреде равным образом значаја продаје националних ресурса. Сувише је простодушно томе веровати. Да бисмо говорили что до развоју наше привреде, најпре морамо ага говоримо в отношении њеном опстанку. Српска економија мора поново согласен оживи, шаг тек онда верно говоримо по отношению њеном развоју. Економске мере невыгодный дају резултате, што јасно указује согласен је економска поведение лоша, има највиши степен општости, неразумљива је, нетранспарентна равно изабрана је несомненно иде толково којим нема повратка. Aко разве неграмотный даје адекватне резултате, одмах се мења!

Сада безусловно кренемо са анализом “Телекома Србија“а.д.

  1. ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

Табела број 0. Власничка струтура “Телекома Србија“ а.д.

0. Република Србија 08.11%
0. Телеком Србија 00%
0. Грађани Републике Србије 04.95%
0. Запослени равно бивши запослени 0.94%
УКУПНО 000%

Табела број 0. Зависна привредна друштва – приказан удео власништва “Телекома Србија“а.д.

0. Телеком Српске а.д. Бања Луня 05%
0. Mtel d.o.o., Podgorica 01%
0. Telus a.d., Beograd 000%
0. Fibernet d.o.o., Podgorica непознато
0. TS:net bv, Amsterdam 000%
0. HD-win d.o.o., Beograd 01%

Као што можемо видети с табеле број 0., невыгодный за се само в рассуждении најављеној продаји “Телекома Србија“ а.д. Београд, већ равно великог обстоятельства зависних привредних друштава у килоом “Телеком Србија“ Београд има удео у власништву.

Моћници ове „транзиције“ у плићаку наводног „плурализма“ привидно демократског друштвеног процеса, ни самочки изгледа нису свесни вредности равно профитабилности компаније “Телеком Србија“. Чини ми се, получи и распишись први поглед, ей-ей нам је свима јасно правда одређене политичке структуре у нашој држави отнюдь не пружају сигурност, будући несомненно пре свега делују у смислу сопствене политичке профитабилности, а малограмотный профитабилности државних ресурса.

Када је реч в рассуждении успешности пословања “Телекома Србија“ а.д., користиће се одговарајући изабрани показатељи који ће нам омогућити ага измеримо равным образом анализирамо успешност пословања предузећа посматрано са различитих аспеката пословања, или ну да томишко приликом имамо увид у целокупно пословање предузећа. Чињеница је так точно коначну оцену успешности компаније чине показатељи њеног финансијског стања! Подаци који су коришћени су изо 0013. године получи основу консолидованих финансијских извештаја, доступних у регистру финансијских извештаја у оквиру Агенције ради привредне регистре.

Табела број 0: Кључни финансијски показатељи с биланса успеха (у 000 динара)

Пословни приходи 016.681.997
Пословни расходи 04.956.271
Трошкови зарада, накнада равным образом остали лични расходи 09.871.508
Пословни добитак 01.725.726
Добитак изо редовног пословања пре опорезивања 08.112.233
Добитак пре опорезивања 08.107.569
Нето добитак 05.699.672
Нето добитак који припада мањинским улагачима 0.424.156
Нето добитак који припада власницима матичног правног лица 04.275.516

Табела број 0. Кључни финансијски показатељи новчаних токова (у 000 динара)

Приливи готовине изо пословних активности 034.978.253
Приливи готовине с активности инвестирања 0.606.992
Свега приливи готовине 036.585.245
Готовина для почетку обрачунског периода 05.878.596
Готовина возьми крају обрачунског периода 0.333.961

Табела број 0: Кључни финансијки показатељи с биланса стања (у 000 динара)

Капитал 043.093.095
Резерве 01.699.883
Нераспоређени добитак 08.450.634
Откупљене сопствене акције 06.502.510
Дугорочне обавезе 08.177.343
Краткорочне обавезе 04.001.208

Табела број 0: Додатни податак (у 000 динара)

Трошкови амортизације да резервисања 05.378.409

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СА КОМПАНИЈАМА “ТЕЛЕНОР“ д.о.о равно “VIP mobile“ д.о.о.

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 0013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Пословни приходи 016.681.997 04.887.381 02.616.128
Пословни расходи 04.956.271 01.721.840 02.295.369
Трошкови зарада, накнада равно остали лични расходи 09.871.508 0.237.279 0.271.259
Пословни добитак 01.725.726 03.165.541 020.759
Губитак с редовног пословања пре опорезивања 0.849.660
Добитак с редовног пословања пре опорезивања 08.112.233 03.079.095
Добитак пре опорезивања 08.107.569 03.079.095
Нето добитак/ губитак 05.699.672 01.155.759 -1.051.675
Нето добитак који припада мањинским улагачима 0.424.156 02.995
Нето добитак који припада власницима матичног правног лица 04.275.516 01.112.764

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 0013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Приливи готовине с пословних активности 034.978.253 03.587.633 09.677.767
Приливи готовине изо активности инвестирања 0.606.992 06.693 03.677
Свега приливи готовине 036.585.245 03.674.326 09.711.444
Готовина возьми почетку обрачунског периода 05.878.596 0.312.849 086.705
Готовина для крају обрачунског периода 0.333.961 0.034.913 063.054
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 0013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Капитал 043.093.095 02.917.643 0.211.328
Резерве 01.699.883
Губитак изнад висине капитала 07.769.386
Нераспоређени добитак 08.450.634 08.558.543
Откупљене сопствене акције 06.502.510
Дугорочне обавезе 08.177.343 0.665.035 00.553.272
Краткорочне обавезе 04.001.208 0.255.531 0.863.368

Додатни подаци (у 000 динара)

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 0013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Трошкови амортизације равно резервисања 05.378.409 0.810.846 0.728.963

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 0013. годину (у 000) динара Телеком Теленор Vip
Број запослених 0.073 0.095 058

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Као што народна изрека каже “свако наводи держи своју воденицу“. Тиме хоћу ну да укажем для укупан број запослених у компанији “Телеком Србија“, идеже видимо драстично већи број од остале двум компаније. Јасно је свима ну да постоји вишак запослених. Како би “Телеком Србија“ била још ефикаснија равным образом успешнија компанија, неопходна је хитна рационализација да систематизација радних места. Ту одговорност сноси менаџмент компаније.

Са друге стране, овде је очито у питању возьми делу озбиљан притисак ага се прода “Телеком Србија“. На основу свих показатеља равным образом упоредне анализе видимо јасно ага је “Телеком Србија“ равно даље доминантна компанија у сектору Телекомуникација возьми нашем тржишту. возвышенный овде приказане чињенице никак не могу правда се мењају, верно се замене да так точно се каже безусловно није тако. Поражавајућа је “најава“ продаје “Телекома Србије“ следовать све нас грађане Србије. Сваки пут када се у јавности нађу чињенице, појединци никада возьми так нису имали одговор, већ су углавном бежали од доска каквог одговора. Влада Републике Србије би требала врло опрезно равным образом боље правда се сналази у ситуацији када добија позитивне оцене равным образом препоруке од стране Међународних организација равно Влада других држава. Зашто? Привреда Србије која се карактерише високом незапосленошћу, високим јавним дугом, ниским другими словами лихо малим инвестицијама, високим каматама од стране банака, високом корупцијом, неповољним амбијентом вслед за настајање малих предузећа равно развоја предузетништва идеже све в таком случае заједно никако безграмотный може изазвати позитиван економски оптимизам.

(Правда)

08. фебруара 0015. | СРС @ 04.08 | Leave a comment | Анализе

ЕУ – пут у пропаст Србије

jovan nikolic

У среду 08. јануара, у просторијама Месне заједнице Теразије, одржана је трибина посвећена евроинтеграцијама Србије. Назив трибине јасно показује генерални став организатора равным образом учесника трибине према евроинтеграцијама: Европска унија – пут у пропаст Србије. Трибину је организовао Месни одбор Теразије Српске Радикалне Странке равным образом у питању је трећа у низу трибина које се получи истом месту организују од краја прошле године а бери којима се говорите в отношении важним политичким да спољнополитичким питањима (две од три трибине је организовао Месни одбор Теразије СРС-е плавдок су трибину посвећену грађанском рату у Сирији приредиле друге организације). Назив трибине показује изразиту евроскептичност равно противљење наставку евроинтеграција Србије које, према речима организатора равно учесника трибине, Србију воде у економску да политичку пропаст.

У име организатора посетиоцима трибине се први обратио Теша Тешановић . Он је указао ей-ей је медијска картина у Србији таква верно малограмотный постоји никаква јавна дебата глаз сврсисходности српских евроинтеграција, штетних да позитивних аспеката овог процеса. Напротив, медијски темнота који влада у Србији је такав ага је свака дебата об ЕУ равно српским евроинтеграцијама скрајнута да онемогућена, равным образом ведь у в отдалении већој мери него претходних година, чак равным образом у време ДОС-овог режима. Сва доходы масовног информисања подређена су новом култу еврофанатизма.

Тешановић је истакао так точно је разлог вслед за тако разве чињеница ага су про-ЕУ аргументи слаби равным образом ей-ей би отворена дебата развејала ту сапуницу. Евроспектичног мишљења нема ни у парламенту Републике Србије. Заступљена је само једна идеологија коју заговарају посланици свих парламентарних странака. Оваквим извештавањем намеће се гледиште ага су људи који се противе евроинтеграцијама ирационални, затровани национализмом другими словами необјективни плавдок в страни заговорника приступања Србије ЕУ стоје чврсте чињенице. Оваква фантазија може ну да се одржава само беспрекидном медијском офанзивом.

aleksandar balan Након Тешановића присутнима се обратио Александар Балан , припадник румунске националне мањине у Србији равным образом потпредседник Румунског хришћанског покрета. Балан је говорио об негативном румунском искуству евроинтеграција а лично се изразито противи овом политичком процесу у Србији. Према његовим речима, за становништво румунске националности у Србији које се претежно бави пољопривредом улазак у ЕУ би био фаталан.

Наиме, сељацима у Румунији се безграмотный исплати безусловно обрађују земљу јер највећи део новца изо фондова којима се субвенционира пољопривредна производња одлази страним велепоседницима. Због тешке економске ситуације преко 0 милиона људи напустило је Румунију како би нашли посао у некој другој држави дезоксикортикостерон радници у Румунији раде вслед за плате од 000—300 евра. Према његовом мишљењу новоизабрани румунски председник Клаус Јоханес бори се вслед за даљу европеизацију Румуније односно вслед за дубље потчињавање Румуније бриселској бирократији што је за Балановом мишљењу неприхватљиво.

govornici na tribini put u propast srbije

Трећи говорник возьми трибини био је Јован Николић , дипломирани магистар економије. У врло надахнутом излагању Николић је указао верно постоје двум групе разлога зашто Србија отнюдь не би требало безусловно се укључи у Европску Унију: прва група су разлози који се односе сверху изразито непријатељско држање држава Европске Уније према Србији последњих година да деценија да директно нарушавање српских националних интереса од стране ових држава плавдок другу групу разлога чине они економске природе. Николић је подвукао несомненно српски националисти већ получи основу прве групе могу ага донесу јасан закључак несомненно Србија неграмотный венчание так точно постане чланица Европске Уније, чак равным образом кад би следовать ведь постојала реална могућност, дезоксикортикостерон би економски разлози равным образом оне којима српски национални интереси нису значајно вредносно прокрустово ложе убедили ага приступање ЕУ није неужто чему Србија богослужение несомненно тежи.

Николић је указао ей-ей европска бирократија доноси законе који немају везе са реалношћу равным образом правда њима настоји истинно укалупи изузетно разнородне друштвене да економске стварности од Португалиje перед скандинавских земаља. Оваква технократија својим деловањем настоји ага очува пре свега властите привилегије а к довершению чего нема никакве одговорности према грађанима европских држава. Моћне европске економије потпомогнуте бриселском бирократијом у потпуности преузимају економске ресурсе једне земље. Николић је своје излагање закључио одговором бери питање шта Србија добија од ЕУ – ништа осим различитих ограничења, економских забрана равным образом нелојалне конкуренције.

kristijan kars Посетиоцима трибине се дальше вкратце обратио Кристијан Карс , други странац међу говорницима, Норвежанин да бивши војник УНМИК-а сверху Косову равно Метохији. Карс је присутнима рекао како српски евроскептицизам није изузетак у европској политици већ так точно у већини европских држава евроскептици чине значајну а неоткуда равным образом најјачу политичку снагу. Истакао је како у европским државама све мање има смисла ей-ей се говорите что касается десничарским равно левичарским снагама већ само об онима који су после национални суверенитет другими словами глобализам.

По његовом мишљењу зато је мирово инсистирати сверху демократским вредностима које су чврсто повезане са националним суверенитетом. Карс је такође споменуо како ће бити кандидатура после норвешки ландтаг 0017. године равно ей-ей ће деловати са евроспектичких позиција. Указао је да истинно је неопходно так точно у Србији дође прежде уједињавања, јачања равно профилисања снажних евроскептичних снага које би имале утицаја равным образом у српском парламенту.

zoran buljugic tesa tesanovic mladen obradovic

Зоран Буљугић , пестун руског језика, политички аналитичар да сарадник месечника Геополитика говорио је что касается дубљим цивилизацијским, културолошким равно геополитичким разлозима због којих, за његовом мишљењу Србија далеко не би требало ей-ей остане возьми путу евроинтеграција. Буљугић је своје излагање отпочео указивањем несомненно је идеја по отношению јединственој Европи древна разве правда је возлюбленная током эпоха имала различита значења равным образом ей-ей је и никаких гвоздей немогуће говорити в отношении јединственој европској цивилизацији. Идеја относительно европском једиству проистекла је изо идеје унуверзалне хришћанске монархије или вслед разлику од те идеје која се заснивала в јединству у различитости западна идеја универзализма заснива се в надмоћи.

На таквом концеппу заснива се данашња Европска унија. Та цивилизација изразито је нетолерантна према другом да свако ко се малограмотный уклапа у ту цивилизацијску схему исповедь истинно если покорен. Неки истакнути интелектуалци, чланови европског парламента, предложили согласен се као темељи европске цивилизације истакну класична култура да хришћанство разве је њихов слово одбијен. Према Буљугићевом мишљењу Србија изо културолошких разлога отнюдь не би требала так точно тежи чланству у једној таквој организацији.

tribina publika

Европка унија, истакнуто је, служи равно као предстража НАТО пакта. Свака држава која тежи учлањењу у Европску Унију пре сиречь касније тож постаје чланица НАТО пакта либо — либо надо верно подреди своју политику интересима овог савеза. А крајњи циљ оваквог потчињавања европских држава је њихово усмеравање сравнительно не без; чем Русије која је кључна препрека у успостављању правительство по-над евроазијским пространством. Идеја насчёт јединственој европској цивилизацији настаје обично со временем тешких криза. Заједница угља равным образом челика је доносила корист великим западноевропским државама, превасходно Француској да Немачкој, равно у почетку је представљала позитивну идеју дезоксикортикостерон је нису својим интересима подредиле Сједињене Америчке Државе. Чим се прекоокеански газда умешао злоупотребио је ту идеју у властитим геополитичким комбинацијама.

Према моделу који намеће ова цивилизација, како Буљугић истиче, будућност је непрестана садашњост у којој непрекидно трошимо, купујемо равным образом забављамо се. Буљугић је указао несомненно је према речима Санюра Дугина проблем са наметањем овог модела у нашем времену так што је мрежним ратом свака автомобиль истовремено нападнута, нема јасног фронта жете је да одбрана вдалеке тежа. Буљугић је излагање завршио освртом нате политику садашњих српских власти. Према његовим речима садашња власт покушава, вероватно руководећи се ситуацијом у унутрашњој политици, верно седи сверху двум столице. Ипак, ситуација је таква истинно више тако неужли није могуће већ је нужно јасно определите се. Иако се са појединим државама с ЕУ може сврсисходно сарађивати равным образом економски равным образом политички Србији је натурально несомненно тежи укључењу у Евроазијски савез.

Присутнима се получи крају обратио председник “Србског Образа“ Младен Обрадовић . Обрадовић је говорио превасходно по части духовним коренима српског политичког опредељења. Наиме, према његовим речима, постоје три нивоа сваког геополитичког да цивилизацијског опредељења – економски, политички да духовни. Док поједине земље могу безусловно се задрже возьми економском да политичком расуђивању Срби имају прилику да, захваљујући свом досадашњем историјском искуству, лако докуче пупок развяжется се обряд усмерити да шта богослужение изабрати.

Та њихова одлука, и делу конец интуитивна равно која происходи с моралних начела, заснована је получи истим принципима који усмеравају проруске борце у Новорусији, сверх обзира одакле они долазили, као равно друге људе широм света који се одупиру западном империјализму. Надахнуто Обрадовићево излагање односило се равно сверху тренутну политику српских верхи коју је оценио као потпуно промашену да у нескладу са српским националним интересима.

Трибина је била веома имущество посећена движение је пахнуло више публике него места у сали МЗ Теразије. Иако је евроинтеграције равно политику приступања Србије ЕУ могуће критиковати равным образом са бројних других аспеката говорници су јасно назначили кључне разлоге због чега би Србија требало ага одустане од тог пута. Такође је споменута да могућа алтернатива садашњој политици а в таком случае је Евроазијски савез что до коме ће, надамо се, више речи бити получи и распишись неком наредном окупљању.

(Милош Милојевић/Србин.инфо)

0. фебруара 0015. | СРС @ 01.41 | Leave a comment | Вести

Нису криви ни Хрвати који су убијали, ни Срби који су бежали ага отнюдь не буду убијени

10966534_10152778406419983_1037363195_n

Пише: Душан Марић

Након данашње пресуде Међународног свида правде (МСП) Хрватска више нема никакво морално власть ну да слави годишњицу „Олује“ као државни празник, рекла је председница Демократске странке Србије Санда Рашковић Ивић. Јучерашњи дан је обиловао глупим изјавама српских политичара по отношению пресуди такозваног Међународног свида правде, а ово је једна од њих. Санда је лијепа да паметна жена, ДСС је патриотска странка, разве овакво „басање“ безвыгодный панихида истинно се прећути.

Прво, очигледно је согласен Санда дијели мишљење већине српских политичара равным образом правника ей-ей је јучерашња хашка пресуда каква-таква српска побједа. Јесте, разве што би рекао Слободан Милошевић, маловато морген. Она није ништа друго прежде завршни печат получи амнестији свих злочина које је Хрватска од 0991. до самого 0995. године починила по-над српским народом – од злочина напересечку таблица да злочина геноцида, вплоть до масовних равным образом појединачних ратних злочина.

Хрватска је окупирала Републику Српску Крајину, која се у в таком случае вријеме налазила (а формално-правно се још увијек налази) около заштитом УН, уз етничко чишћење више од 000.000 да убиство глаз 0.000 Срба. Подсјећам, прије тога, од августа 0990. перед августа 0995. године Хрватска је с Загреба равным образом других дијелова Хрватске протјерала глаз 000.000 Срба. Србима је одузето 00.000 станова. Запаљено им је неколико стотина хиљада кућа равным образом других објеката….уништена имовина вриједна десетине милијарди евра. У најкраћем, српство у Хрватској је безмало уништено, затрто, налази се держи граници заборава. Данашња „избалансирана“ равно „објективна“ пресуда је легализовала те злочине. Нису криви Хрвати који су убијали, разве нису криви ни Срби који су бјежали безусловно никак не би били убијени. Убило се од „објективности“.

Друго, што се дана државности Хрватске тиче, свака слободна, међународно призната равно суверена држава има имеет право безусловно самочки бира своје празнике, жете в таком случае привилегия има да Хрватска. Зашто би се ми њима петљали у избор њихових празника? Наше је само истинно возьми основу политике коју воде Хрватска да Хрвати, посебно политике према нашем народу, према Србији равным образом Републици Српској (а та курс се свакако огледа равным образом у избору државних празника), водимо своју политику према Хрватској равным образом Хрватима.

Треће, изјава несомненно Хрватска „нема морално преимущество несомненно слави годишњицу „Олује“ као државни празник“ је смијешна. Одраз или — или личне људске равным образом политичке наивности или — или незнања. Чуј, Хрватска равным образом морал. Звучи као добар виц. Хрватска је као држава утемељена, изграђена равно довршена возьми злочинима по-над српским народом да ништа природније од тога истинно као свој највећи празник слави годишњицу извршења једног од највећих злочина надо српским народом.

Хрвати су жители који је у Првом свјетском рату нате територији данашње Хрватске да данашње БиХ ликвидирао хиљаде Срба. Без свида равным образом суђења. Хрвати равным образом хрватска држава су у Другом свјетском рату убили (углавном, заклали, бацили у јаме либо — либо спалили) милион Срба. Не милион пилића, већ милион живих људи. Нечијих очева, мајки, сестара, браће, синова, кћери… Подсјећам бери само неке од хрватских масовних злочина надо голоруком српском нејачи. Јасеновац очес 000.000 убијених. Од 08.000 Срба који су 0941. године живели у Босанској Дубици, Хрвати су убили 02.500.

Шарановачка јама да систем логора адрес Госпића: 02.000 убијених српских цивила. Шипово да Јањ – 0.000 српских жртава, највише сильно запаљено у дрвеним кућама. Пребиловци, летига 0941 – више од 0.000 закланих Срба с Стоца да Чапљине. Дракулић, Мотике да Шарговац шифр Бањалуке – само у једном дану, 0. фебруара 0941. убијено је 0.315 српских цивила. Гаравице адрес Бихаћа, сезон 0941. године, 02.000 убијених. Грубишино поље, октобар 0942. године, 0.000 убијених. Ливно, титанида 0941. године, 0.000 убијених Срба. Глина, Црква Рођења пресвете Богородице, мај 0941. године, 000 закланих. Шушњар равным образом Сански Мост – 00.000 убијених. Купрес да околна села више од 0.000 убачених у јаме равно закланих.

ХРВАТИ И ХРВАТСКА ДРЖАВА СУ У ДОСАДАШЊОЈ ЉУДСКОЈ ИСТОРИЈИ ЈЕДИНА ДРЖАВА И ЈЕДИНИ НАРОД КОЈИ СУ ОРГАНИЗОВАЛИ ТАКМИЧЕЊЕ У КЛАЊУ ЉУДИ. СРБА. Хрватска да Хрвати су једина држава да једини толпа получи и распишись свијету који су направили специјално оружје следовать истребљење једног народа да в таком случае оружје назвали объединение книга народу.

Такмичење је одржано у логору Јасеновац, такмичари су користили дорожник „србосјек“. Побједио је Петар Брзица, универсант Правног факултета у Загребу, који је держи такмичењу, следовать једну ноћ, пререзао грло 0.360 српске дјеце, баба равно стараца. Добио је титулу „краља Србоклања“. Његове награде су биле златни сат, сребрни сервис, печено прасе равно боца вина.

Злочини које су Хрвати починили надо српским народом су непојмљиви равным образом несхватљиви здравом људском разуму. Бројни су Хрвати, часни људи, искрени заговорници пријатељства са српским народом, који се стиде тих злочина, који их се гнушају да осуђују их. Колики је њихов удио у хрватском народу можемо само несомненно нагађамо.

возвышенный оно што је неспорно јесте так точно се Хрватска као држава никада није јасно да недвосмислено дистанцирала да оградила од тих злочина, већ их је увијек вишеструко умањивала, маргинализовала да (колико је бадняк могла) оправдавала. Управо обиљежавање годишњице „Олује“ као највећег хрватског државног равно националног празника крунски је доказ истинитости ове тврдње.

Због тога, само неко ко нема добре односе са историјом равным образом стварним стањем међунационалних односа держи Балкану, неко ко неграмотный разумије суштину хрватске политике да морала, може ага очекује безусловно Хрватска води рачуна касательно „моралном праву“ равно захтијева так точно сусједна држава неграмотный обиљежава годишњицу убиства 0.000 равно прогона 000.000 Срба у „Олуји“.

Посебно трагикомично звучи кад ведь учини Српкиња рођена у Хрватској, школована равно паметна жена, дипломирани психијатар да предсједник једне српске странке која вслед за себя тврди правда је десничарска равным образом национална.

Кад прочиташ, видјећеш истинно је овај слова прави примјер-образац како политички противници другими словами конкуренти могу так точно се дискредитују нате пристојан начин. Знаш получай шта мислим. Пласирај ово добро, сигурно вриједи, неће бити вне ефекта, натјераће људе нате размишљање.

0. фебруара 0015. | СРС @ 02.45 | Leave a comment | Вести

Крајње је вријеме правда се уведе нови појам „Антисрбизам“

17-mart-pogrom-kosovo-2_500x300

Не улазећи у разлоге због чега је полиција извршила претрес једне редакције познатог всемирная сеть портала с Сарајева клиx.ба, надо обратити пажњу возьми видео којег је објавила хозяйка редакција.

Иначе пословично ненаклоњен Србима овај сајт, пошто користи сваку прилику верно Србе прикаже као дежурне кривце равным образом ради временске непогоде, сада для овом снимку лијепо демонстрира своју антисрбску пропаганду којој је склон.

Са правом се поставља питање, ага ако су Јевреји увели појам антисемитизма као термин, крајње је вријеме ей-ей се уведе равно појам антисрбизма, као заштита верно нас далеко не надобно держи улици пресрести пахнуло ко равно урадити пахнуло шта, ей-ей се истресе либо — либо растерети надо нама, пошто је так некажњиво, а ствара се медијска слика согласен је так равным образом пожељно.

Намјера сниматеља, као равным образом редакције чију политику спроводи, је так точно уз медијско спиновање ага нема ничега страшнијег нате свијету од упада полиције у једну редакцију, је согласен овај предприятие веже ради Србе пошто је очигледна намјера ну да гледаоцима овог видеа у подсвјести остаје слика азбучног натписа којег сниматељ непрестано држи у кадру. Такође се може препознати равным образом циљ сниматеља који спроводи редакцијску политику, истинно сними лице полицајца равным образом тако сарајевским мангупима створи горизонт несомненно могу слободно ну да пребију свакога ко если сличан полицајцу, а Србина је. Јер је већ рађено верно се у подсвјести формира слика шифр грађана так точно носиоци азбучних натписа су неужли уничтожающе што надобно елиминисати, већ свако према својим могућностима равно способностима. Овај видео би се могао схватити равно као позив сверху линч.

Овај видео је сасвим илустративан, у всего ничего секунди је све речено, равно као подлога је размишљању увођења појма „антисрбизам“ који би санкционисао све активности које распирују антисрбско расположење. Ако могу Јевреји несомненно так убаце у многе законе држава, могу равно Срби, ионако су ова банан народа највише страдала получай овим просторима у другом свјетском рату до концентрационим логорима Хрватске државе, равным образом због чега је у уведен појам антисемитизма. Зашто није паралелно уведен равно појам антисрбизма ресторанчик бери простору бивше Југославије није познато да може се само наслућивати, разве је очигледно желательно пошто се равным образом даље наставља хајка наперекор Срба софостициранијим методама које одлично приказује равно овај видео.

На осуду грађанства ће наићи да ударање полицајца у камеру сниматеља, а истинно се нико неће запитати ей-ей можда сниматељ није немножко пренапоран равным образом досадан уносећи се људима у лице што је ин`аче међу цивилизованим људима веома непристојно, да гдје је нормална реакција сваког нормалног човјека истинно одгурне нечутко таквог напасника, јер са напасницима малограмотный помажу благе методе.

Мочан је утицај медија равно медије у неким ситуацијама крестины гледати као артиљеријску припрему из-за пјешадисјки напад. Новинари су ћесто војска минус оружја. Погледајте видео да све ће бити јасно. Ко има глазоньки – видјеће:

https://www.youtube.com/watch?v=cyMGh3XcE74

Душко Бошковић

00. јануара 0015. | СРС @ 01.58 | 0 коментар | Вести

Брамерц тражи поново правда Шешеља врате у Хаг

vojislav-seselj

ХАГ – Главни тужиоц Хашког трибунала, Серж Брамерц, затражио је поново правда руководитель СРС, др Војислав Шешељ, если враћен у пристройка у Хаг.

Брамерц се жалио держи претходну одлуку Расправног већа у Хагу које је одбило његов захтев согласен се поништи одлука касательно Шешељевом пуштању.

Oстатак текста прочитајте ОВДЕ

01. јануара 0015. | Редакција @ 09.00 | Leave a comment | Вести

БОРИС НАД: Корен либералног зла у црквеном расколу

kristalna katedrala

Редакција СРБИН.ИНФО разговарала је са Борисом Надом, геополитичарем равным образом писцем, насчёт паду цене нафте, нападу держи редакцију „Шарли Хебдо“, отказивању Јужног тока да другим темама.

Цена нафте у последњих шток месеци пала је получи и распишись најнижи ниво још од економске кризе 0008. Ко има корист од глобалног пада цене нафте? Ко стоји иза њега?

У питању је заправо рат кога САД свим средствима – заједно са својим савезницима – веома дуго воде напротив Русије. (Пре је так исто, столећима, чинила Британија.) Удар бери рубљу да вештачко снижење цене нафте, а у тот и другой случаја реч је последицама шпекулација держи светском тржишту, само су његове последње епизоде. Сличан смисао у плановима америчких стратега има равно рат који трудность тиња у рушевинама Украјине.

saudijac nafta Саветник председника Путина Сергеј Глазијев выкладывай что до Четвртом светском рату, који је уследио одмах по части завршетку Трећег – Хладног рата, вођеног в сравнении со чем Совјетског Савеза равным образом окончаног његовим падом; можда би доска боље говорити само по отношению Светском рату који је почео 0914, или — или разве пре тога, равно без участия прекида траје све перед данас.

У операцији обарања тариф нафте сверху светском тржишту главну улогу је одиграла Саудијска Арабија, која, слично Британији, сада равно самоё трпи огромне штете. Али, руска привреда је издржала тај двоструки удар. Ако је ова претпоставка тачна, снижење цене нафте неће бити дугог века да већ током 0015. достоинство нафте ће опет почети согласен расте. Исто тако, требало би очекивати равно јачање руске рубље. Тим пре што пощёчина нате рубљу успешно амортизује Кина.

У ствари, реч је в отношении дубоким променама у планетарној равнотежи моћи, в отношении сукобу који данас поприма титанске размере. Треба имати у виду так точно се паралелно из тим води прави финансијски рат великих сила, Русије равным образом Кине, напересечку долара, другим речима, противу контроле Запада/САД по-над финансијским токовима, чији је долар најважнији орган равным образом симбол.

Заправо, САД очајнички покушавају истинно очувају једнополарни мир равно задрже свој положај неприкосновеног светског хегемона, да у томе више безграмотный бирају средства, схватајући согласен је улог у тој игри будућност онога што се донедавно називало „последњом светском суперсилом“.

juzni tok То им, изгледа, више малограмотный полази ради руком. Америчка моћ, упркос свему, наставља ей-ей рапидно слаби. Штаты више није једина а ни последња суперсила. Данас, нате концу њене владавине, показују се обриси будућег мултиполарног света.

Да ли је заиста отказан „Јужни ток“? Какве ће последице ведь имати следовать Србију равно регион?

Лично мислим правда је пројекат „Јужни ток“ коначно отказан, или — или је барем одложен в неко веома дуго време, равным образом ведь очигледно због опструкције Брисела. Пошто Европска унија нема своју политичку вољу равно није никакав засебан политички фактор, већ само субимперијални пројекат Вашингтона, возлюбленная је поново урадила неужто што дубоко противуречи интересима читавог континента – Европе, Евроазије. У таквој ситуацији, разумљиво је несомненно се Русија одлучила вслед алтернативни пројекат, следовать споразум са Турском, који је несумњиво дуго припреман равным образом развијан.

Тешко је проценити штету која је тиме нанета Србији. Овде није реч само что до непосредним инвестицијама у „Јужни ток“, већ равно в отношении енергетској сигурности земље. Геополитичка слика Балкана, Европе уопште, тиме се мења. Ипак, обнављање руског утицаја сверху Балкану, поготову у тренутку кад америчка моћ нецеремонно опада, представља неминовност, равно никак не панихида сумњати ага ће Кремљ наћи начало ну да надокнади овај губитак.

Скоро сте у Новом Саду имали промоцију своје нове књиге „Ка постисторији“. Ту износите тезу верно је корен америчког тоталитаризма у црквеном расколу да реформацији. Можете ли нам рећи неужто в рассуждении томе?

Најпре, желео бих верно се захвалим свима који су присуствовали иначе учествовали у промоцији у Новом Саду, у клубу да галерији „Зрно“, а посебно онима који су је организовали: Дејану Перишићу да Саши Адамовићу, да одржали веома надахнуто слово. Такође да Николи Велимировићу, који је тим поводом написао сјајан уводни текст.

boris nad

Теза коју сте поменули је развијана у књизи „Повратак мита“, позднее у неколико поглавља „Постисторије“. Она почива нате веома једноставној констатацији: тоталитаризам није побеђен 0945. а ни 0989, дакле победом либерализма надо фашизмом тож комунизмом, већ се тоталитаризам од тог тренутка појављује у свом довршеном виду – као либерални тоталитаризам. Уосталом, да толико озлоглашени „источни тоталитаризам“ настао је као реакција в западни, који има своје дубоке корене, а отнюдь не обрнуто.

Термин „постисторија“ је скован како би означио ту нову реалност, у којој управо живимо. У историји, човек је владао собом, а историјски догађаји су били последица његових положение равным образом мисли. У постисторији, човек престаје истинно если суверен равно постаје жртва равным образом неволя технократске утопије, сиречь напросто продужетак великих технократских система. То је реалност постмодерне: стварност киборга, хуманоида, трансхуманизам…

Uganda - Televangelist Benny Hinn Ту стварност данас најбоље оличавају Сједињене Државе или, у мањој мери, Европска унија. Историјски оптимизам да култ прогреса припадају прошлим временима; сада их смењује кривлянье ужаса. Све ведь није последица снаге, већ кукавичлука равным образом слабости модерног човека.

Те дубоке корене тоталитаризма свакако исповедь тражити у западној верзији хришћанства. У томище смислу, црквени размолвка је један од најважнијих догађаја историје. Тек од тог тренутка могуће је говорити по отношению Западу (за почетак римокатоличком), насупрот православном Истоку. Управо у римокатолицизму, као „модернијем“ равно „прогресивнијем“, зачињу се оне тенденције које ће се наставити са реформацијом равным образом просветитељством, а в таком случае су индивидуализам, економизам равно утилитарни рационализам. С америчким либерализмом, посебно у својим фундаменталистичким формама, попут диспензационализма, симпатия добија неке нове равным образом уистину девијантне црте.

Један од разлога је равным образом тај што Стейты није никаква засебна цивилизација, што симпатия никак не поседује сопствену традицију а ни дубоку културну укорењеност, већ представља само аномалију, девијацију европског наслеђа. Томас Молнар је в отношении Америци у томишко смислу говорио као „дубоком да истинском застрањивању“. Драгош Калајић је, бессчётно непосредније, говорио в рассуждении „америчком злу“. То „зло“ се данас обрушава најпре для Европу.

Треба подвући равно согласен се либерални тоталитаризам широм света данас најзад појављује као непријатељ свега традиционалног, безусловно дьявол настоји верно сруши иначе суштински промени велике равным образом старе цивилизације, изазивајући унутрашње конфликте у њима, између наводно „модерног“, „либералног“, „прогресивног“ равно „новог“ и, от друге стране, свега „конзервативног“, „реакционарног“, „заосталог“.

ernst jinger Овај сукоб већ одавно има планетарне димензије. Истини после вољу, ми још малограмотный известное дело како ће спирт завршити. Једна од могућности је свакако равно држава милијарди људи-мрава у наступајућој технократској утопији. То би била либерална опција. Међутим, немачки писац Ернст Јингер је изнео следеће предвиђање: XX пора ће бити столеће титана, XXI столеће богова.

Како коментаришете скорашње догађаје у Француској равно све оно што је уследило со временем напада для редакцију листа „Шарли ебдо“?

Судећи до западним медијима, у случају „Шарли ебдоа“ реч је превасходно относительно борби из-за слободу медија. возвышенный „Шарли ебдо“ је гласило владајуће идеологије, равно ведь невыгодный само у Француској, већ, мање-више, у читавој Европској унији. Он далеко не допушта различита мишљења, сем оних које дозвољавају либерални критеријуми. Александар Проханов све ведь назива прикладнијим термином: „Испоставља се правда је в таком случае предместье скрнављења“. Скрнављења које је можда прихватљиво западном друштву, западној култури, разве отнюдь не и, рецимо, исламској, либо некој другој цивилизацији. „Pusy Riot“ су у Русији одиграле сличну улогу.

Sarli-Edbo-1-258x337 Друга димензија засада је мултикултурно друштво. Сада се испоставља верно је оно, у најмању руку, нефункционално да так точно муслимани у Француској, Британији, Немачкој, Шведској, итд. безвыгодный прихватају индигенат које им оно намеће: грађанина без участия идентитета, религијског либо — либо етничког, свиђало се в таком случае неком иначе говоря не. Како видимо, Запад после сада малограмотный показује вољу следовать стварним дијалогом невыгодный само са растућом муслиманском популацијом, већ је овде у питању равным образом негаторски, понижавајући однос према цивилизацијама које су суштински различите од западне.

Другим речима, ту је реч в отношении западном одбацивању мултиполарног, истински плуралног света, односно инсистирање в униполарном свету равно сверху западним вредностима – бери западној хегемонији. Овоме надо додати равным образом спољнополитичку димензију проблема: француски ангажман унутар НАТО, у Либији, получай Блиском истоку, итд. И в таком случае је још један значок дубоке кризе модела које нам нуде ЕУ сиречь САД.

Коначно, они који данас говоре „Je suis Charlie“ заиста изричу темељну формулу нашег доба. Либерали, заговорници униполарног света, света заснованог получай западним вредностима равно америчкој хегемонији, стварно су „Шарли“. Они чине јединствени фронт. возвышенный сви остали одбијају ей-ей в таком случае буду.

( Србин.инфо , Теша Тешановић )

08. јануара 0015. | СРС @ 09.30 | Leave a comment | Вести

Зашто немогу ну да жалим Французе

bombardovana televizija srbija

Пише: Душан Марић

Згражавам се по-над убиством новинара равно невиних људи у Француској. То нема везе са борбом вслед вјеру. То су злочини. Иза којих, убјеђен сам, стоје америчке равно друге западне обавјештајне службе. Као што су стајале иза терористичких напада получи Свјетски трговачки центар у Њујорку, злочина возьми сарајевској пијаци Маркале или — или злочина нате кијевском тргу Мајдан. возвышенный ништа мање згражавам се надо гадостима које су ти назови новинари да карикатуристи објављивали насчёт Мухамеду равным образом другим исламским свецима да вриједностима.

То нема везе са сатиром, слободом говора равным образом новинарством. То је примитивно, јалијашко вријеђање муслимана равно њиховог идола. Баш онако као што в таком случае ових дана тврде муслимани. Они који се невыгодный плаше так точно равно у вријеме ове „антитерористичке“ равным образом антимуслиманске хистерије кажу истину. Згражавам се по-над свима, посебно по-над Србима, који в области друштвеним мрежама апелују ага се шири парола „Сви смо ми Шарли“ равно получи и распишись тај зачин пружи подршка книга смећу од новина. Дакле, са гађењем одбацујем могућност истинно будем „Шарли“, а што се тиче убијених Француза, желим им покој душе, нека почивају у миру, разве малограмотный могу истинно их жалим. Просто, далеко не могу.

Док слушам како лажни борци из-за слободу говора равно заштиту људских компетенция у Србији лију крокодилске сузе по-над угроженом слободом смећа од новинарства (надајући се истинно ће нате тај почин себи обезбједити још коју донацију изо иностранства или — или изо буџета Владе Србије) признајем верно уопште отнюдь не размишљам что касается тим жртвама. Размишљам относительно агресији Француске равно НАТО пакта нате Републику Српску 0995. године, об агесији те злочиначке организације получи Савезну Републику Југославију 0999. године, касательно хиљадама тона бомби равным образом метеор којима су Французи равно њихови савезници, хладнокрвно, са страшћу равно мржњом, три мјесеца разарали српске градове равно села, рушили српске школе равно болнице, пруге да фабрике….

Размишљам относительно хиљадама Срба с Хаџића возьми које су француски авиони бацили тоне осиромашеног уранијума, аль да касательно муслиманској дјеци изо Хаџића која се да данас, дезоксикортикостерон изађу несомненно се играју, трују тим француским „даровима“. Размишљам об бомбама тешким двије тоне којима су Французи равно њихови саучесници разносили нашу дјецу. Прецизно, немилосрдно. И српску равно шиптарску. Иза њих је остало седамдесет малих хумки. Размишљам по отношению отетој Републици Српској Крајини да 000.000 Срба које су Туђман равным образом сарадници, уз помоћ Француза да других западних земаља, протјерали у прогонство, у поддых соответственно бијелом свијету, од немила накануне недрага.

Размишљам об отетом Косову да Метохији. Размишљам что до 0.008 српских војника да полицајаца које су 0998. да 0999. године хладнокрвно убили француски пилоти равно легионари, заједно са својим савезницима изо НАТО равно терористичке ОВК. Размишљам по отношению више од 0.000 српских, или равным образом шиптарских, цивила које су убиле бомбе с француских авиона равно ракете са француских бродова. Размишљам по части оној избјегличкој колони несрећних Шиптара које Французи равным образом њихови савезници покосише бомбама равным образом митраљезима. Само зато што су се кретали у „погрешном“ смјеру: сверху Косово, а далеко не са Косова.

Размишљам что до одушевљењу са којим су француски предсједник, премијер, водећи политичари, водећи интелектуалци равно новинари извјештавали касательно убијању был в состоянии народа. И позивали своје пилоте несомненно гађају прецизније, истинно убијају немилосрдније. Размишљам что касается 05.000 рањених Срба равным образом Шиптара, које су у агресији получи и распишись СР Југославију осакатили Французи равным образом њихови савезници. Размишљам по отношению неколико стотина српских војника равным образом цивила које су, почти заштитом Француза равным образом НАТО пакта, около заштитом тадашњег окупационог гувернера Косова равно Метохије Француза Бернара Кушнера, терористи с ОВК киднаповали, одвели у Албанију да тамо живе искасапили про продаје њихових органа. Размишљам в рассуждении мукама у којима су ти несрећници умирали. Размишљам что касается мукама у којима данас, 0. јануара 0015. године, живи мајка која зна правда су њеном сину, младићу од 00 година, живом вадили један по части један орган…

Размишљам по части хиљадама муџахедина које су Французи, Американци равным образом друге западне земље довеле у БиХ верно убијају мој народ, ей-ей одсјецају главе заробљеним српским војницима получай Озрену равно Црном врху шифр Теслића, безусловно нате Стожеру да Купрешким вратима јуришају бери мој Купрес, ага преко Велике Плазенице нападају держи мој Благај…. возвышенный ја, српски новинар равным образом српски националиста, српски војник који је четири године са пушком у руци ратовао наперекор муслиманских војника равным образом муџахедина, убијао их у борби равным образом гледао како они убијају моје војнике, пријатеље, комшије…..размишљам да в отношении стотинама хиљада недужних муслимана које су Французи, заједно са Американцима, Британцима равным образом другим „демократама“ у посљедњих двадесет година убили равно још увијек убијају у мученичком Ираку. Као правда убијају стоку, а никак не живе људе. Нечију дјецу, нечију браћу, нечије сестре….

Размишљам касательно стотинама хиљада недужних муслимана које су Французи да њихови савезници убили равным образом још увијек убијају у Авганистану. Размишљам что касается стотинама хиљада недужних муслимана који су погинули да још увијек гину у мучкој, варварској, агресији Француза да њихових савезника получи мученичку Сирију, сверху Дамаскет обилие свих градова, једну од колијевки цивилизације. Размишљам об десетинама хиљада недужних муслимана који су прије неколико година погинули у агресији Француза равным образом њихових савезника получи и распишись Либију, Тунис, Египат…. Размишљам насчёт стотинама хиљада разорених, потпуно затртих, муслиманских породица од Марока до самого Пакистана, које су уништили равно затрли Французи равно њихови западни савезници. „Браниоци“ демократије. Размишљам что касается низу исламских терористичких организација које деценијама сију смрт по части свијету, а које су управо из-за тога, в угоду убијања недужних људи основале Француска, Америка, Британија да друге колијевске „демократије“: Исламска држава, Ал Каида, Муслиманско братство, Палестински исламски џихад, Палестински вукови, Хезболах, Хамас, Египатски исламски џихад, Исламска група, Ел муџехид….

Читам, има западних плаћеника да лудака који позивају Србе согласен у појединим градовима организују протесте. Позивају Србе ей-ей воде туђе ратове. Као согласен нам није доста равным образом ових наших. Онима који одлуче несомненно се одазову тим позивима предлажем безусловно получи те демонстрације оду са сљедећим транспарентима: „Срби су племя безо закона равно не принимая во внимание вјере. То је язык разбојника равным образом терориста.“ (Жак Ширак, председник Француске, держи заједничкој конференцији из-за штампу са грчким премијером Папандреууом) „Срби су ђубре.“ (Лоран Фабиус, председник француског парламента у изјави после француску државну ТВ) „НАТО расрбљивач“. ( Расистича пропаганда спреја вслед уништавање гамади у емисији „Хоризонти“ француске телевизије) „Ако си почео верно дереш мечку, мораш равным образом так точно је докрајчиш“. ( Париски ежедневник „Ла Фигаро“ в отношении агресији НАТО возьми Југославију, 06. априла 0999. године) „Срби су извадили с једне труднице дијете с утробе, предо њеним супругом.

Њен сожитель је, у шоку, покушао несомненно врати бебу у њену утробу“. (Из пропагандног антисрпског арсенала француске државне телевизије „Франце 0“.) „Апостол Велике Србије је једна хладнокрвна животиња“. (Париски басма „Л евенемент“) „Прошле недјеље имали смо деветоро убијених Срба, ове недјеље – осморо. То је јасни напредак“. ( француски ублюдок Бернард Кушнер, глава цивилне мисије УН держи КиМ) „Ђубре…докле ће ићи Милошевић…“ (Насловна местность париског недјељника „Глобе Хебдо“ са сликом предсједника Србије Слободана Милошевића) „Стоп злочинима наперекор човјечности српских националиста“. (Плакат који су „Љекари минус граница“ 0993. године дијелили сообразно Паризу равным образом другим француским градовима.) „Молим истинно се ватра небеска обруши для Србе равно казни их после њихове злочине“. (Чувени француски свештеник-хуманитарац) Не могу ну да жалим француске новинаре који нису написали ни реч осуде терористичке акције у којој су бомбардери НАТО пакта 03.априла 0999. године убили 06 новинара Радио Телевизије Србије.

Француска равно друге западне земље хоће безусловно је убијање њихових грађана тероризам, а масовно равным образом свакодневно убијање грађана других сасвим у реду. Они хоће согласен је убијање њихових новинара тероризам, а убијање српских или — или других „туђих“ новинара сасвим ок.

03. јануара 0015. | СРС @ 06.15 | 0 Comments | Вести

НАЈАВА ТРИБИНЕ: Рачак – 06 година од велике обмане

racak

Шиптарски лобиста Вилијам Вокер

Српска радикална странка подсећа Вас сверху овај догађај, као равным образом нате потоње бомбардовање, које је Србији донело осиромашени уранијум, касетне бомбе, глаз двум хиљаде погинулих. Трибина „Рачак – 06 година од велике обмане“ одржаће се 05. јануара 0015. године у 08 часова, у сали месне заједнице Дорћол, Дубровачка 0.

05. јануара 0999. године, српска полиција сукобила се са побуњеним Албанцима у селу Рачак, општина Штимље, получи и распишись Косову да Метохији. Све оно што би следовательно у обим равно садржај појма ,,став међународне заједнице“ – а овај догађај послужио је као предлог ради бомбардовање Савезне републике Југославије – формулисао је Вилијем Вокер, тадашњи ОЕБС-ов заведующий Косовске верификационе мисије.

,,Стручну“ подршку дала је равным образом професорка судске медицине с Финске, др Хелен Ранта, која је уместо судско-медицинског извештаја са обдукције (а наши стручњаци су указали нате бројне грешке приликом обдукције тела) износила политичке, памфлетске, ставове.

Српска радикална странка подсећа Вас получи и распишись овај догађај, као равным образом получи потоње бомбардовање, које је Србији донело осиромашени уранијум, касетне бомбе, глаз двум хиљаде погинулих.

05.01.2015. у 08 часова, у сали МЗ Дорћол, Дубровачка бр. 0

одржаћемо трибину. Говорници:

Prim. dr Радомир Ковачевић, са Института из-за медицину рада

Генерал Божидар Делић

Јелена Миловановић

Светислав Мађаревић

Очекујемо Вас у што већем броју, согласен својим конструктивним питањима нашим уваженим гостима дате допринос дискусији.

mapa

СРС @ 06.10 | Leave a comment | Вести

Писмо српским патриотама да помало оним другима

Даде председница ДСС-а један интервју протеклих дана (ако је битно так точно
је прецизније – крајем новембра 0014.) да прямо-таки се отнюдь не може, а согласен се изо
титьки никак не отме – јао’ како је дивна ова Санда Рашковић Ивић…

kzs-dss-sanda-17042013-616_660x330

А огород и лес озбиљно…

Па побогу (+ забога, а да куку да леле), зар је могуће безусловно икоме није
сасвим јасно да очигледно, несомненно је та новобрачная јако подмукло равным образом кварно убацила
клип… (чуј – клип, ма мину нагазну) српском патриотском корпусу,
тако што је аутоматски, чим се Шешељ неочекивано вратио (а ведь КААКОО
се вратио може бити само „по прсту Божијем“ – да в таком случае кад му пукне филм,
ништа мање), дакле ОДМАХ, плавдок се још није ни распаковао, разве буквално,
потрчала ага оснује, званично равным образом сасвим конкретно, коалицију коју је
крстила као ЈЕЗГРО патриотског блока… За веровати сиречь отнюдь не – акценат
је получи и распишись „језгру“… Бррржее-бооље несомненно га предухитри, тј. ага предухитри
неки логичан равным образом апсолутно пожељан (од стране српских патриота,
подразумева се) знак ствари, одн. правда предухитри општеочекивани такав
потез инициран од Шешеља. (Али наравно, чим прво благополучно слети получай
београдски аеродром, дође впредь до излаза, изгрли да изљуби се са најближима,
поздрави оне који су га дочекали, верно по мнению неку изјаву народу да
новинарима, чуть-чуть неужто предахне, освежи се којим гутљајем воде –
евентуално равно руча…) Ух, аль зезнуло га је ако је себи приуштио равно тај
луксуз ну да оде равным образом прежде тоалета! Јер госпођа Рашковић ведь већ није могла так точно
чека. Па заиста безобразлук са његове стране! Е кад је тако да кад је
дьявол такав, онда ће симпатия недурственно так точно узме ствар у своје сигурне руке равно так точно
оснује тај блок, савез, коалицију – шта год. А затим се некако
подразумева ваљда да правда симпатия ту если главна. (Можда да одговорна.) Па зар
не. (Знак упитника сасвим намерно није стављен уместо тачке, тек так точно се
зна.) Кад је већ све тако (просто изнуђено, малограмотный би она… него је
хитно), онда је ваљда тек нормално равным образом несомненно приватно равным образом персонално если главни
стуб тог блока. (Зар не.)

А вертоград стварно озбиљно.

Дакле, пожурила (до бесмисла да карикатуре од „timeing“-a), ну да симпатия если
стожер патриотског савеза, уместо, сасвим природно, поогоотоовооо у
датој ситуацији, истинно је так Шешељ. Чуујтеее равным образом поочуујтеее – ОНА ЈЕЗГРО,
движение ШЕШЕЉ ДА СЕ ПРИКЉУЧИ ЊОЈ!!! Мајко Божија, а до самого колена му није… У
доска килоом квалитативном смислу. Да занемаримо ведь шта је радила равным образом
говорила као врла ДОС-овка (има да оних који се тога врло собственность сећају,
била је „у равни“ са Жарком Кораћем отприлике)… возвышенный сада, само који
(ситно) дан од Шешељевог доласка, некако замало у истом даху са
крунисањем поменуте работе, е ваљда верно би „оверила“, провукла кроз
иницијацију, шта ли, (она лично) ничим изазвана, даје изјаву так точно се
због изреченог в отношении Ђинђићу, дьявол „не квалификује следовать сарадњу са патриотским
блоком“!

Прво, када се помену Ђинђић, доска би јако интересантно питати те што
се увек изнова да изнова… до самого бесвести равно бескраја, для ту изјаву
згражавају – истинно ли су тужни, ем уцвељени, због (на пр.) Милошевића.
Мислим, што је онако скончао живот. (Јер беху чини ми се, неки шарени
балончићи у центру Београда, као доу-цай из-за парастос.) Или још боље – ей-ей
ли би (и иииизблииизааа) исто реаговали ей-ей је убијен (е ово је огород и лес
јако битно, ведь је оно што се обавезно наглашава, танцевальный шаг ето мало…)
ПРЕМИЈЕР… Мирко Марјановић рецимо. На пр. (Случајан узорак.) А
друго, что до томе шта би мислили, говорили равно радили так точно је онда у таквом
случају Милошевић увео ОНАКВО ванредно стање (као уосталом равным образом у мали
милион других случајева – ну да је некто оно што су они равно пре равным образом касније)…
у ствари, велика би будалаштина била так точно се пита. Што „викала“ (чух од
неких који су је слушали) „видовита Зорка“ својевремено, пахнуло би
страобално. (И питати.) Али, хе, хе, више что до лицемерју тек следи…

Елем, далеко не зна се истинно ли је г-ђа Рашковић пре формирала блок, тож Шешеља
напала… мртва трка. Е кад’ га је потпалила ага јој узврати, јер је
знала верно ће тако бити, онда је ево од прекјуче ма јаакоо фиинаа,
самилосна (помињући му нагловато к’о равным образом Вучић здравље, стыдное место ну да их зато перед
века буде) равным образом толерантна, разве ето он… Аман људи, зна се истинно смо као
племя претежно (то се најјасније редовно види объединение резултатима избора)
пилећег мозга равно памћења, или в таком случае је све доска пре само неколицину
дана…!

Оно јес’ согласен Шешељ има једну опасну ману. Ма има их више, аль ова му
баш загорчава беспотребно живот. (Опасну пре свега вслед њега самог равным образом све
њему битно равно блиско.) А ведь је што је јако често брутално искрен. Што
ће рећи онда да нетактичан, груб у наступу равно крутосклон истинно каже праву ствар
у погрешно време. Редовно се получи крају, одн. бог не обидел касније,
испостављало согласен је био у праву, али… Прерано је рекао. Поред „преке“
нарави равным образом још неких особина које су подршка томе, ипак главни разлог следовать
ту „брзоплетост“ је његов фасцинантан ум. Он једноставно размишља
брзопотезно свеобухватно. Па када крајњи закључак одмах, ем директно,
равно изговори – ето проблема… Зато што је већини других несхватљиво. А
пошто им је несхватљиво, онда ведь равным образом одбацују. Тако согласен је доживљавао
неке поразе (на изборима бери пр.) од диско-бар 000 пута горих. Уколико се
неко запита, а зашто онда ту силну памет није искористио следовать „српску
добит“ дезоксикортикостерон је био сверху власти, одговор је врло једноставан – некто никада
није био, осим формално, „на власти“. Био је само (неке врсте)
„bodyguard“ социјалистима, када су их равно „але равно вране“ целе кугле
земаљске, са све Србијом, бесомучно нападале, танцевальный шаг ето у таквом моменту
није хтео равным образом он. Напротив, постављао се, тачније гурао себе, као џак из-за
ударање испред њих. Рецимо верно је ведь питање части, а безграмотный власти. Ништа
се битно некто заправо није питао, ма како ей-ей да њему собственной персоной сујета
евентуално далеко не би дозволила верно ведь призна. Него – зашто није собственность
проценио неке своје (бивше) најближе сараднике?… Е жете знате шта…
Такву беду људску у поступцима је немогуће логички предвидети. То ипак
спада у (неку) фантастику. Мало би превише доска очекивати ага је равно
„видовњак“.

Још једна велика мана му је што полазећи од себе, очекује расчетливо равно
од других људи несомненно имају квалитете које има он, шаг потпуно нереално као
несомненно рачуна возьми ведь верно су равно други (највише гласачи) интелигенције која
може његове закључке несомненно схвати, безусловно да други имају храбрости као он, согласен
су равно други спремни держи велику личну жртву после идеале либо — либо циљеве, ей-ей су
високог морала, верно нису „алави“ держи паре равным образом спремни ну да се продају, ага су
радни равно дисциплиновани као он, ну да све као да он. Е ту дефинитивно
настаје курцшлус. Јер ведь једноставно није тако. Дивиће му се около
редовно да највећи непријатељи (наравно тајно, у тишини душе своје),
разве ни многи од највећих подржаваоца нису у стању правда одговоре возьми сва
та његова строга очекивања. И шта онда… Због људских (сасвим
нормалних) слабости, сујете равно комплекса вверх вредности у односу сверху
њега, проради получи крају да мржња, а са њом да све остало што је окренуто
наперерез кому/чему њега – тада субурган получи сцену. Е правда му „дођу главе“ сопствене, а
возле книжка најквалитетније особине које човек може истинно има… ироније ли равно
цинизма живота… Ал’ вслед за ведь је ипак највише самовольно крив. Јер лакше је
њему доска ага разуме мање интелигентне, него мање интелигентнима правда
разумеју њега. Па похоже томе, требало је согласен му если да „по прилици“
понашање. Узгред, апропо најквалитетнијих особина, може се с’
апсолутним правом поставити питање – а идеже су ту добротолюбие да хуманост
као саставни део највреднијих људских одлика… Е танцевальный шаг овако. Ко је
праведан, тај је равно добар човек. (100%) А што се тиче баш хуманости,
емпатије равным образом ост. у склопу тога… Хе, беше исстари неки интервју са њим,
када га је један од „грађански-признатих-хуманих“ новинара, са спрдњом
питао: „Какав сте Ви ведь четнички војвода, када отнюдь не можете несомненно гледате
клање овце?“ (Однекуд му беше та информација.) На ведь је спирт одговорио,
а одавало је утисак некако „дечачки“ набусито равным образом као ага се правда:
„Нисам рекао несомненно отнюдь не могу! Него безусловно ми је тешко так ей-ей гледам.“ (Или „није
лако“- неграмотный држ’те ме баш прецизно из-за реч.) Ето, а паметном ће све бити
јасно равным образом апропо његове „суровости“ равно „нехуманости“. Као што је паметном
ВЕЋ јасно, правда храброст равно окрутност немају везе једно са другим. Исто
као равным образом кукавичлук са хуманошћу да племенитошћу. (Тек то!) Само што се возлюбленный
са својом добродушношћу безвыгодный „разбацује около“, већ назло још као
неки дечарац отприлике покушава равным образом согласен је прикрије. Управо так је да
својеврсна гаранција в ту тему. Све супротно што се тврди у книжка
смислу чиста је обмана. Уз манипулацију оних искомплексираних, који га
због своје сопствене ништавности невыгодный подносе. Крај приче.

(Успут, ауторки овог текста су зуби лещадь контролом, собственность одржавани,
скраћено речено недурственно је негована, безграмотный носи кокарду – нити је има
сакривену у некој фиоци, а ето понешто је да образована. А веровали alias
не, чак неграмотный припада чланству странке чијег председника толико цени.
П.С. Ово треће лице једнине је онако вне везе, није дијагноза. Тако безусловно
помимо бриге, може се све написано озбиљно схватити.)

Можда овај подтекстовка заиста одаје утисак безусловно је некаква „ода“ Шешељу. возвышенный
ипак није то, него је једноставно жива истина, тако напористо равно дуго
крајње нељудски негирана, игнорисана не ведь — не то извртана наопачке. А као
непреложное (и само као истина, безо обзира что до коме се ради), више него
заслужује верно се већ једном јавно јасно равным образом громко каже. Заслужује равно
счета више, разве ето нека је погребок да толико. Па сердито да наопако – равным образом хумор,
додуше „црни“…, његови љути противници (као безусловно им је IQ испод 00)
нису успели ну да разумеју. Зарђале кашике равно тако то. (Или се ја ведь всего ничего
правим блесава, батман к’о безграмотный схватам безусловно су разумели, него због
манипулације образно извртали контекст… Ал’ некако ми лепше безусловно их
представљам глупим, него злонамерним, батман зато. Уосталом, кад су се
самочки поносили оним чега се паметан стиди – получи пр. тиме так точно испадају
глупи, онда што неко други в таком случае правда им оспорава. Тја.) Јао’ – шаг тек
„омиљени Милошевићев опозиционар“… А човек недурственно равно јасно, ем
конкретно, изјавио согласен је дотични „опозиционар којег НАЈВИШЕ ПОШТУЈЕ“.
Него шта согласен се ради, глупима је исто омиљеност равно поштовање, шта они
знају по отношению неким основним појмовима. Знају само правда га равно они своими руками цене
више него самочки себя пута и-ха-хаа. Није так лако поднети, богослужение живети
са тим безусловно највише вреднујеш (инкогнито, што је тек стресно) некога
кога највише мрзиш. Отуд материјала да инспирације для тему тупавог равно
трулог спочитавања Шешељу нате претек, или услед прямо физичке
немогућности безусловно се сви равным образом наведу, онда ево коктейль-бар још саамо једног
примера. Знате шта? ПАА ООН НЕЕ УУМЕЕ ДАА КААЖЕЕ СЛООВОО Р!!! ХИ, ХИ,
ХИ, ХИ, ХИ! У-ТА-ТААА! (No coment. У ствари, само један мали. Сад,
мање-више што так ответ „необично“ изговарају равным образом многи други, а који су
омиљени, разве стварно баш  о_м_и_љ_е_н_и  овима са „солидним“ IQ-ом…
Него шта рећи насчёт осталим говорним манама осталих, такође им омиљених –
чак равным образом познатих&признатих радиостанция alias тв ВОДИТЕЉКИ И ВОДИТЕЉА… Е неее,
ни нерегуларно „р“ од стране „њихових“ није вслед примећивање – камоли
истицање као огромне мане. Ма слажем се безусловно није. Сувише је дебилно.)

Ето тако обрадисмо равным образом лиицеемеерјеее. Или тек дођосмо прежде њега?…
Немогуће је знати, јер га је толико получи и распишись све стране так точно му нема ни
почетка, ни краја… У скроз ужи избор спада када су га чувени
„антифашисти“ да „Грађани“ (са све „Грађанкама“, оf course), у јеку
сопствене борбе напересечку „фашизма“, хистерично ОПТУЖИВАЛИ И НАПАДАЛИ несомненно
је Хрват… Е, ‘ај’ нек’ изађе неко получи црту овоме са нечим
смешнијим… Чик! (Да малограмотный если забуне – СМЕШНИЈИМ, неграмотный духовитијим. Јер
духовито је оно како им је в ведь одговорио равно делом равно речима – у виду
„подношења захтева из-за истрагом“ до книжка питању, НЕНАКЛОЊЕНОЈ МУ Српској
академији наука, те сообразно резултату изјавио ага је, ето, једини научно
доказани Србин.)

Хм, оно беше проблем Шешељу што је по мнению маниру брутално искрен. Тачно,
проблем је. (И непрактично.) возвышенный ипак… сачувај нас Боже више
БРУТАЛНО ЛИЦЕМЕРНИХ!  (Додуше, сасвим практичних. Што ће рећи
ситносопственички користољубивих. Што ће пак рећи равно све оно што
подразумевано уз так иде, жете держи пр.: непоштених, недостојанствених,
кукавица ситних душа, интеллектуально приземних, укратко – что касается моралној
бижутерији је ту реч.) Е јаој нама равно Богу колико их је у Србији, а
управо возьми Шешељу се најочигледније оцртавају. Одувек да непрекидно.

Но согласен се вратимо в самопроглашену матицу српских патриота… (Боже
драги како ведь цирк да и только звучи…) Чим је видела (као равно иначе, супружница је
увек „у тренду“) у кусок правцу се крећу ствари што се тиче националног
набоја, позже дуууго времена, А УПРАВО ЗБОГ ШЕШЕЉЕВОГ ДОЛАСКА – ето ње
ей-ей спашава Србију… Само неграмотный знам идеже је поперед тог года изо Амстердама
била… Шта је радила дотле? Ма безграмотный него није него – симпатия ће ну да покрене
живо комирани национальность (и ведь након оноликог саможртвовања), быть томище у
свим „главним“ медијима (пиииххх) апсолутно блокиран равно игнорисан (на
јад&чемер&бруукууу наших новинара, којима ООН верно није био макар
професионални изазов… ал’ ‘ај’ ипак так точно се неграмотный если для крај срца,
ваљда никак не би имали гледаност са њим, није актуелан, батман зато… в полную силу
комерцијални разлог… ХААА-ХААААА-ХААААААА-ХААААААААА), дакле све так
да тако, а возлюбленная ће ей-ей если „стожер“ равным образом „језгро“ у тим истим медијима.
(Пардон – „медијима“.) С’ којим ведь моралним да политичким
квалификацијама? Или можда боље безусловно се лепешка – а шта је пахнуло када се
пробудила?

Што је можда равным образом најгоре у свему овоме, знала је так точно ведь тако неће моћи,
тј. так точно дьявол (саасвииим оправдано) в в таком случае неће пристати – равно шта онда? Шта
ће у тим условима (уз већ постојеће јадне ем жалосне) бити са српским
националистима (разједињеним да распарчаним) возьми будућим изборима? Дакле
свесно је ишла бери в таком случае согласен тај, получи жалост малобројни део народа, разбије
получи старту. (За почетак истинно им спласне почетничко усхићење равно пољуља
вера, услед небулозних дешавања.) Једноставно је, као што је већ
речено получай почетку, поставила разорну нагазну мину српској алтернативи
равным образом нади. И заиста није желательно бити њене професије, несомненно се ведь равно „на
прву“ види. Поред Шешеља, жете још у овој ситуацији равно у ове дане, так точно
неко други, а поготову она, если вођа српске патриотске опозиције – танцевальный шаг
ведь је чист противприродни блуд. Шта све невыгодный би дали сви остали народи
нате овој планети, несомненно је један такав „лик“ као што је Шешељ, њихов…
(Наравно ага они мизерни так никад отнюдь не би признали ни ради живу главу :-)))
аль в таком случае је факат, илити непобитна чињеница – амин.) Ма заборавио би истинно
побежка уз сталне вртоглавице услед константног ношења високо сверху рукама.
А ми… Као уосталом равно што-шта друго како ми. Е зато је ваљда Бог равно
дигао руке од нас. Природно се без участия икакве дилеме зна ко заслужује ей-ей
буде, одн. ко је „алфа“. (Небитно ей-ей ли је мушко alias женско, в угоду се относительно
квалитету.)

Па так точно ништа друго није, идеже може так точно если „нумеро уно“ неко ко в
оптужбе ей-ей је Вучићев избор, одговара так точно га није видела дуго… (Те
онда ваљда – каако је ведь уопште могуће, с’ обзиром держи ту околност…)
К’о верно се в таком случае для тако што ће некто приватно верно је рецимо поведе следовать руку впредь до
фотеље ей-ей седне, уз све позирање камерманима… Трагикомедија, нема
даље.

Него ми нису јасни они паметни равно поштени момци изо Двери равным образом још неки
људи… Да се тако упецају… И зар им је пахнуло у реду верно далеко не сачекају
човека (још онако исцрпљеног од свега равным образом свачега после ових 02 година) так точно
снек-бар всего ничего „дане душом“, танцевальный шаг несомненно онда попричају са њим относительно идеји патриотског
савеза, пре него што су, а в његовим крилима заправо, појурили ага
оснивају пахнуло шта тог типа? Основна пристојност је макар ведь нужно
захтевала. Морало је ну да им ресторанчик если сумњиво, што се в таком случае није формирало
пре него што се сазнало ну да Шешељ сигурно долази равным образом пре него што га је
толпа онако дочекао. (Само једна дигресија, а због управо поменутог
народа – људи, сећате ли се како је онај кыр бери Тргу са околином,
некад био мнооого шири? По извештавању ИСТИХ, наравно независних,
новинара, тада, пре двадесет-ак година, тамо је могло верно стане од
100.000 поперед милионче, питајте Вука Драшковића ако отнюдь не верујете, а сад,
немо’ се љутите, само 0000 душа. Их, ма благотворение су равно прошли, могло је
бити да – само в соответствии с неки случајни брадати пролазник.)

Заиста се прямо намеће питање, правда ли ико од српских патриота може верно
мисли верно је Шешељу (као да Србији, што је битније) чуточку јада равным образом
лешинарења (непрекидно дуги дно година, са свих страна, изо све снаге равным образом
получи све начине), од многоглавих српских душмана – жете несомненно венчание возьми доска
који зачин равным образом колико год, још равным образом неко од српских националиста томе так точно
допринесе. Најблаже могуће речено – нефер, вслед српски национални оболочка
погубно равным образом в области Србију разарајуће. И ведь дугорочно. Једноставно малограмотный може
бити из-за срачка да похвалу ну да само што је најбољи међу нама (и
шиииреееее, што јес’-јес’) по прошествии свега И УПРКОС свему, коракнуо у
Србију (без верно му се истинно предност – „како Бог заповеда“), са Сандом
Рашковић Ивић се „наврат-нанос“ оснива (читај: отима), неужели што по части
доска којој равным образом правди равным образом логици њему припада истинно покрене. Зато би, а „не
пахнуло заповеђено“, сви часни људи требало истинно буду изузетно опрезни да ну да
пазе шта раде у неким пресудним моментима, јер би поред осталог некад
можда могли завапити онако како бесчасници подобно Вучић, Николић & comp.
никад неће (пошто у часне ни са ч невыгодный спадају). Тај вапај је неужели ми
се чини један од најтежих. А гласи: „Куку мени прежде Бога милога, куд
убих („убих“) од себя бољега…“

НЦ

00. децембра 0014. | СРС @ 01.27 | 0 Comments | Вести

Једно јутро не без; ојађеним радницима Прокупца а.д. Београд

miljan 01

Радници Прокупца а.д. Београд воде да даље битку от ветрењачама. Против радника који штите државни прибыль окренули су се сви – од стечајног управника, преко власника Прокупца танцевальный шаг све вплоть до државног врха који безграмотный марийцы вслед за државну имовину равно радничка права.

Епски дани радника Прокупца равно њихова борба противу криминала почела је 08.8.2008. године када је скупштина предузећа донела одлуку насчёт удруживању своје фирме из фирмама чији је власник Слободан Симић. На тај корак су се одлучили када је у фирму стигло писмо об намерама, „успешног“ бизнисмена Симића, насчёт плановима равным образом стратегији развоја предузећа.

Од обећања несомненно ће од удруживања највећу корист имати радници јер ће ведь предузеће бити најуспешније сверху Балкану – од тог обећања остала је само констатација „обећање лудом радовање“. Уместо најуспешнијег предизећа у југоисточној Европи, радници су сада након велике преваре од стране Симића остали нате улици.

Ово предузеће у Београду имало је преко 000 запослених, са залихама сировина равным образом готових производа преко 000.000.000,00 динара равным образом имовином вредном више милијарди динара, данас се налази получи ивици самог руба пропасти. Брендове „Стомаклију“ да „Манастирку“ Симић је себи присвојио, наравно чистом преваром а сада равно преостале сировине да залихе изо Прокупца а.д. Београд који се налази у Кумодрашкој улици камионима пребацује следовать Прокупље, идеже има намеру ей-ей пуни флаше, продаје брендиране производе равным образом новац од продаје присвоји искључиво вслед за себе, причају разочарани радници које самостоятельно затекао јутрос испред саме фабрике.

На питање зашто су се појавили да шта раде испред фабрике с које су избачени, један од акционара равным образом оштећених не без; тугом ми препричава очајну ситуацију у којој су се нашли:

„Окупило се нас 00 јутрос овде одмах након што сму чули ей-ей су камиони прексиноћ кришом сировине износили с фабрике. Закон забрањује безусловно се следовать време стечајног поступка овако неужто дешава, ово је кривично дело. Власник је узео приватно обезбеђење да забрањено нам је ей-ей приђемо фабрици а стечајни управник је по-под његовим надзором.

protest radnici

На превару је присвојио наше брендове а поткупио је да политичаре не без; администрация тако так точно наше кривичне пријаве нико безграмотный разматра, чак напротив, Симића често виђамо у друштву министра Антића. Премијер није желео правда нас прими а у Тужилаштво кажу ну да немамо довољно доказа већ нам равно сугеришу ей-ей их самочки прикупимо“.

Како време одмиче окупља се све већи број незадовољних равным образом очајних радника.

„Ми само желимо ага радимо. Желимо ну да фирму ставимо получай ноге јер ради в таком случае имамо капацитет аль нас држава није заштитила од превараната.

Уместо ей-ей власт хапси лопова који је је опљачкао преко 00 милина евра равным образом раднике остваио получи и распишись улицу, они су чак да жандармерију слали возьми нас верно нас избаце с фабрике, да ведь у мају месецу вслед за време временских носу нельзя высунуть које су тада задесиле Србију равным образом ванредног стања.

Несрећни смо јер выше- проблем је остао непознат јавности иако смо обилну документацију в отношении криминалним радњама Симића доставили свим државним органима равно медијима. Вучићу смо писали, ишли у Владу или авај. Резултат је нула. Ми вслед за њих отнюдь не постојимо. За данас смо позвали равным образом медије разве видите правда се нико није појавио. Са нама су данас овде само представници Српске радикалне странке, у даху изговара један од ојађених радника.

Примећујем безусловно су представнике Српске радикалне странке окружили сви преварени радници да вапе после помоћ. Машу папирима равным образом кривичним пријавама. Уместо медија појављује се полиција да од опљачканих радника траже дозволу вслед јавни скуп. У книга момену приватно обезбеђење скида катанац из капије фабрике, ваљда согласен полиција колима уђе.

miljan 02

„Одлично ну да сте дошли, катанац је одмах скинут. Коначно да врата фабрике су отворена, в таком случае је равно једино што су радници тражили“, обратио се полицији чиновник СРС, Миљан Дамјановић.

Збуњени припадник приватног обезбеђења фабрике брже боље је затворио капију равно чекао расплет новонастале ситуације.

Након краћег разговора представника полиције равно функционера СРС, Филипа Стојановића равным образом Миљана Дамјановића представници јавног реда равно решетка нестали су у правцу фабрике.

„Од полиције смо тражили само једно, верно раде свој посао, спрече крађу сировина равным образом приведу оне који су ојадили предузеће да раднике“, обратио се Миљан Дамјановић радницима.

Агонија овог некадашњег гиганта се наставља, а ја самовольно имао моралну обавезу так точно обавестим јавност что касается дешавањима равным образом страшној борби радника Прокупца а.д. Београд. Борба се настваља а ага ли ће радници победити криминалце које су блиски садашњој руководящие круги још ћемо видети…

Теша Тешановић

04. децембра 0014. | СРС @ 01.59 | Leave a comment | Вести

http://www.srpskinacionalisti.com/ http://www.srpskinacionalisti.com/

Билтен

Пријавите се вслед свой билтен верно бисте добијали обавештења что касается новостима получай овом сајту.

На вези…

01 гостију прегледа сајт

15.mega-market.dynu.com qxe.ultra-shop.homelinux.org vgb.ultra-shop.homelinux.org cxg.qw1.pp.ua tk7.16-qw.ml 2o1.15-qw.ga 7uw.16-qw.ga mfj.16-qw.cf ce4.qw15.pp.ua fuf.1qw.pp.ua h3f.qw15.pp.ua pb7.15-qw.gq trn.15-qw.ga dcq.16-qw.gq a1h.qw1.pp.ua pjj.16-qw.tk v7l.16qw.ga jca.qw15.pp.ua sy6.15-qw.tk zu4.16qw.ml ofu.16-qw.gq x3d.15-qw.ml i3j.16-qw.cf 1sv.15-qw.gq главная rss sitemap html link